Historia

Denne egendom äger den vackraste belägenhet på landet

Ekerums historia har medeltida anor och är omtalad redan 1368 då en Henrik I Svinakula pantsatte sitt innehav i ”Egherum”.

Genom arkeologiska utgrävningar och fynd vet vi dock att området utmed och nedanför landborgen nyttjades redan under förhistorisk tid.

Ekerum försvann som by då man under 1500-talet lade Halltorp och Ekerum under Rälla kungsgård. Sedan kom de båda att ligga under Borgholms kungsgård och brukas av arrendatorer ända in på 1700-talet då egendomen friköptes.

Storskifte påbörjades 1801 och i samband med detta så delades Halltorp upp i två delar och den södra återfick namnet Ekerum, nu med släkten Raab som ägare.

Hamnen var förr av stor betydelse för utskeppning av kalksten och räknades efter Borghamn till det bästa läget på Ölands västra sida.

Från smålandsbonde till godsägare

Under 1830-talet finns på Ekerum  arrendatorn Anders Persson med sin hustrun Maja Stina och sönerna  Peder och Johan samt döttrarna Johanna och Christina. Gården ägs av släkten  Raab alltsedan skiftet på 1800-talets första år.

Anders Persson flyttade med sin familj över till Öland och Ekerum i februari 1827 Här och blev han arrendator. På gården fanns många drängar och pigor samt 4 torpare med familjer och det bodde sammanlagt runt 20-30 personer på Ekerum. 1843 så tycks det som att ägandet till gården övergått från dåvarande baron Raab till Anders Persson.

Enkefru Falk

Till Ekerum flyttade Kristine Falk året efter att mannen avlidet 1891. Han gjorde sig känd som en stor förnyare och utvecklade jordbruket på Ekerum. Hon kom från en lantmätarfamilj (Albin) på sydöstra Öland och tillsammans fick de 7 barn.

Kristine drev jordbruket vidare på Ekerum under 20 års tid och trots stor utvandring till Amerika under denna tid tycks många av de personer som fanns på gården ha stannat kvar. Vid den folkräkning som genomfördes 1900 räknade man sammanlagt 40 personer på gården.
Fabrikör Sjögren – samhällsengagerad och teknisk innovatör

1912 köpte P A Sjögren gården.

Även om gården under Falks tid utvecklats så startade nu en stor förändring med bland annat uppförandet av ett eget elverk, baserat på vindkraften. Anläggningen som låg norr om huvudbyggnaden hade en sinnrik konstruktion med ställbara vingar i metall. Stor arealer täckdikades och från brunnen nedanför huvudbygganden ledde pumpar upp vattnet till ett torn som gav självtryck till hela gårdens verksamhet.

Sjögrens tid på gården blev kortvarig och redan 1918 så har han och familjen återvänt till Stockholm och företagslivet där

Att odla och utveckla – hushållningssällskapets tid

1939 när andra väldskriget står för dörren så tar Kalmar Läns Södra Hushållningssällskap över ägandet av Ekerum. Valet föll på Ekerum efter en hel del utredande och här inledde man verksamheten med försöksodlingar av olika växtslag. Över 700 fruktträd fanns, främst med inriktning på olika äppelsorter.

Under 1940-talet gick Landstinget i Kalmar län in som hälftenägare och man bildade stiftelsen ”Ekerums gård och Lantmannaskola” och ville på sätt stödja utbildningen, även om denna aldrig kom till stånd på gården. På gården fanns en större besättning mjölkkor(avel med Jerseykor startade på 1950-talet) och även grisar. Sedan utökades detta med en fårbesättning som var uppe i 200 tackor som mest.

På 1950-talets slut kom intresset för friluftsliv och rekreation att leda till att Gärdslösa kommun först arrenderade mark nere i hamnen och att man sedan köpte detta område för att utveckla campinglivet.

Under 1970-talet hyrde man ut bostäder på gårdens mark och diskussionerna om en försäljning ledde fram till att gården såldes 1976. Köpare blev Borgholms kommun.

 

Vill du läsa mer om Ekerums historia, köp gärna boken Ekerum – en tidsresa, 249 kr, i vår servicedesk.